"Φτηνά τη Λευτεριά δεν την πουλούν πουθενά. Ούτε και τη χαρίζουνε. Όσοι την πήραν χάρισμα τη χαράμισαν"
Μενέλαος Λουντέμης

Τρίτη, 2 Ιουνίου 2015

Η απάντηση του Περιφερειακού Δ/ντή κου Κωνσταντόπουλου στην από 26-5-2015 επιστολή μας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----------
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση             :Μακρυγιάννη 5
Τ.Κ. – Πόλη            :50100 - Κοζάνη
Ιστοσελίδα            :http://dmaked.pde.sch.gr
 Email                     :mail@dmaked.pde.sch.gr
Πληροφορίες        :ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τηλέφωνο             : 24610-21489
FAX                         : 24610-49962
Κοζάνη,    28-05- 2015
                    Αρ. Πρωτ:  2345

                                                      ΠΡΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ , Τ.Κ. 52100

ΘΕΜΑ: « Απάντηση στο από 26-05-2015 έγγραφό σας»
  
  Σε απάντηση του από 26-05-2015 εγγράφου  σας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
   Α)- Σύμφωνα με τη διάταξη του  άρθρου 21 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ. Α’/14-05-2015), οι διευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα επιλεγούν από  τα περιφερειακά υπηρεσιακά Συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  (Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) κατά περίπτωση, στα οποία συμμετέχουν επιπλέον α) ένας σχολικός σύμβουλος και β) ένας εκπαιδευτικός με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία. Τα ανωτέρω  επιπλέον μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους , σύμφωνα με την προαναφερθείσα διάταξη,  με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Εφαρμόζοντας την ως άνω διάταξη, διερεύνησα και πρότεινα  στον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα σχολικό σύμβουλο και έναν  εκπαιδευτικό με δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, για όλα τα Π.Υ.Σ.Π.Ε. – Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της  Περ/κής Δ/νσης  Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος εκπαιδευτικός θα  έπρεπε ταυτόχρονα να έχει δεκαπενταετή τουλάχιστον εκπαιδευτική προϋπηρεσία, να  δηλώσει ότι δεν προτίθεται να θέσει υποψηφιότητα για διευθυντής σχολικής μονάδας και να επιθυμεί να συμμετέχει στα ως άνω Συμβούλια Επιλογής. Επί πλέον  θα έπρεπε να τηρηθεί και η διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «περί ρυθμίσεως θεμάτων Γενικής Γραμματείας Ισότητας» (Α` 196)  στην οποία ορίζεται ότι: «.. 1. α) Σε κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο των δημοσίων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., ο αριθμός των οριζομένων από τη Διοίκηση μελών κάθε φύλου ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των οριζομένων…».
    Β)- Όσον αφορά το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, σας γνωστοποιούμε ότι η λειτουργία του βρίσκεται σε αναστολή και το θέμα της επιλογής  διευθυντή θα αντιμετωπισθεί όταν προκύψει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.


                Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου